Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat fra møde mellem Darum, Hunderup-Sejstrup og Bramming Lokalråd og Økonomiudvalget onsdag den 23. maj 2018

af | 23. maj 2018 | Afholdte møder

Deltagere:

Økonomiudvalget

Borgmester Jesper Frost Rasmussen
Formand for Børn & Familieudvalget Diana Mose Olsen
Formand for Kultur & Fritidsudvalget May-Britt Andrea Andersen Formand for Plan & Miljøudvalget Karen Sandrini
Formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen Økonomiudvalgsmedlem Jakob Lose
Økonomiudvalgsmedlem John Snedker

Lokalråd

Eva Post Jørgensen, Erik Husted og Helle Ertmann, Darum Lokalråd
Claus Simonsen og Jytte Clausen, Hunderup-Sejstrup Lokalråd
Villy Knudsen, Jørn Bonde og Jørgen Holberg, Bramming Lokalråd

Byrådssekretariatet

Chefkonsulent Jes Møller Landdistriktskonsulent Jesper Larsen Sekretariatschef Søren Abildtrup

Afbud

Formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Vallø Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget Olfert Krog

Referat

Darum Lokalråd

 1. Kort update på lokalrådets arbejde.Referat:
  Lokalrådet orienterede om hovedlinjerne i deres arbejde og organisering.
 2. Udfoldelse af Landsbyplan for Store Darum.Referat:
  Forholdene for fodgængerne er ikke gode nok.
  Det er aftalt, at Vej & Park kontakter lokalrådet, så de sammen kan udarbejde en løsning for problemet.
  Herefter vil lokalrådet givetvis fremsende ønske om finansiering til kommunen.Økonomiudvalget fortalte, at sådan et ønske skal indgå i budgetforhandlingerne.
 3. Cykelsti: Darum – BrammingReferat:
  Lokalrådet fortalte, at vejen, der er en skolevej, ikke er trafiksikker.Økonomiudvalget anerkender, at cykelstien er et stort ønske for lo- kalrådet. Cykelstien vil indgå i Teknik & Byggeudvalgets prioritering af cykelstier. Økonomiudvalget oplyste, at der er cykelstiønsker for 1⁄2 mia. kr.

Hunderup-Sejstrup Lokalråd

 1. Den gamle skole i HunderupHvad er Esbjerg Kommunes planer med den gamle skole i Hunderup (Kjærgårdsvej 9)?Referat:
  Økonomiudvalget oplyste, at skolen har været forsøgt solgt, men der kom ingen brugbare bud.
  Der er en ny sag på vej til politisk behandling om, hvad der så skal ske med skolen. Lokalrådet opfordres til at komme med input til denne sag.Lokalrådet tilkendegav, at der er bedre at rive skolen ned og omdanne grunden til et grønt område end at have en tom bygning stå- ende.
 2. Grunde i Hunderup-Sejstrup

Lokalrådet har modtaget kopi af et memorandum fra Jesper West- march Schlüter ang. Esbjerg Kommunes planer om udbud af yderligere grunde i Hunderup-Sejstrup til salg. Lokalrådet er meget positivt indstillet over for tankerne, men vil gerne høre mere om emnet.

Referat:
Lokalrådet fortalte, at stort set alle grunde er solgt i området. De synes de 2 forslag til placering af kommende udstykninger er gode.

Økonomiudvalget oplyste, at er er planlagt 15 parceller i Hunderup-Sejstrup i 2020. Den endelig placering er endnu ikke fastlagt, men en mulighed kan være vest for udstykningen på Møllevænget i Hunderup eller nord for Kirkevej mellem jernbanen og Ribevej i Sejstrup.

Lokalrådet blev opfordret til at indsende deres synspunkter til kommunen om, hvor der skal udstykkes, og i hvilken rækkefølge der skal udstykkes.

Bramming Lokalråd

Bakkevejens Skole

6. Nedrivning af Fortunaskolen, afdeling Bakkevejen i Bramming og byggeri af ny skole kombineret med en analyse af skolestrukturen i Bramming.

Referat:
Lokalrådet ønsker en analyse lokaler og struktur på skoleområdet i Bramming. Skoleområdet er ikke en del af masterplanen for Bram- ming. Lokalrådet fortalte, at de har kontakt til skolebestyrelsen, der bakker op om lokalrådets ønske.

Økonomiudvalget oplyste, at de ikke har hørt fra skolebestyrelsen i denne sag og understregede vigtigheden af, at skolebestyrelsen en- gagerer sig i sagen og retter henvendelse til kommunen. Dette sker allerede andre steder i kommunen.

7. Etablering af et ”unge” lokalråd.

Referat:
Økonomiudvalget gav udtryk for, at det er et spændende tema, og det vil være et tema, der er relevant mange steder i kommunen. Økonomiudvalget slog fast, at der ikke er noget til hinder for, at lokalrådet skaber et forum for unge. De skal dog være opmærksomme på formatet for sådan et forum, da erfaringen viser, at unge er mere til ad hoc projekter end formelle fora.

Hvis der er brug for et mindre beløb til at etablere et forsøg, er Økonomiudvalget positivt indstillet.

8. Vejlederfunktion til byggesagsprojekter

Etablering af vejlederfunktion til selvstændige/private i forbindelse med ansøgning om byggeprojekter m.v.

Referat:
Økonomiudvalget oplyste, at det altid er muligt at booke et opstartsmøde med en byggesagsbehandler, hvis man skal i gang med at bygge et hus.

På opstartsmødet kan man få vejledning om, hvordan man skal søge og generel vejledning om de krav, der er gældende for byggeprojekter.

For at aftale et opstartsmøde skal man skrive til plan@esbjergkommune.dk eller ringe til 76163316 (Byggeservice)

Herudover tilbyder Esbjerg Kommune lodsordning, der henvender sig til mindre håndværksfirmaer og andre mindre virksomheder med planer om nybyggeri eller udvidelse. En medarbejder knyttes til sagen, og lodser bygherre igennem, så et byggeprojekt forløber plan- mæssigt. Se evt. mere her:https://www.eeu.dk/nyheder/taet-samspil-mellem-myndighed-og- erhvervsfremme/

9. Almennyttige boliger i Bramming

Referat:
Lokalrådet er glade for, at kommunen har givet mulighed for, at der kan bygges 50 nye almene boliger i Bramming.

Hvis der på et tidspunkt bliver mulighed for yderligere almene boliger i Bramming, er der en ”sort plet”, der bør udfyldes (lægegrunden overfor SuperBrugsen)

10.Belysning på Bakkevej

Referat:
Lokalrådet fremhævede, at vejen er meget befærdet og meget mørk i vinterhalvåret.

Lokalrådet ser gerne, at projektet kommer med i budgetforhandlingerne, hvilket kræver, at lokalrådet fremsender et forslag til budget- forhandlingerne.

11.Lokalplan for indre del af Bramming by

Referat:
Lokalrådet er tilfredse med Plan & Miljøudvalgets beslutning om, at der skal ses på lokalplanen.

Økonomiudvalget lovede, at lokalrådet vil blive hørt i sagen.

12.Elmaster og masterplan for Bramming

Masterplanen for Bramming by og udvikling på boligområdet bør ses i forhold til den påtænkte opførelse af 35 meter høje højspændings- master fra Idomlund til den dansk/tyske grænse, og hvor der er påtænkt en linjeføring forbi Bramming by.

Referat:

Lokalrådet støtter op om Byrådets høringssvar om luftledningerne.

Økonomiudvalget fortalte, at de gør hvad de kan, men en kabellægning kræver et politisk flertal i Folketinget. De er dog skeptiske i for- hold til, om hele strækningen bliver kabellagt.

Darum lokalråd støtter også op om Byrådets høringssvar og gjorde opmærksom på, at der ligger et forslag på borgerforslag.dk om ka- bellægning af strækningen. Forslaget har den 24. maj 2018 samlet 5.300 af de krævede 50.000 underskrifter.

Fælles13.Eventuelt

A/
Bramming Lokalråd takkede for midlerne til Bramming Banegård. Det har været en svær proces at få landet en aftale med støttefor- eningen, men lokalrådet har – modsat hvad rygtet har sagt – gået velvilligt ind i forhandlingerne.

Der mangler kun et par mindre ting at komme på plads.

B/
Darum Lokalråd fortalte, at de har en ”sort plet” i byen. Darum Kro har stået tom og er groet til.

Økonomiudvalget fortalte, at kommunen har få værktøjer til at gøre noget ved sagen, når der er tale om en privatejet bygning, der des- uden er bevaringsværdig.

Lokalrådet fortalte at beboerne er fraflyttet, og det er deres indtryk, at ejerne venter på et udspil fra kommunen.

Økonomiudvalget tilkendegav, at de vil se på sagen.