Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Workshop om rammer for vedtægter og rekruttering til lokalråd

af | 22. feb 2018 | Afholdte møder

Opsamling

Vedtægter og rekruttering

Lokalrådene har forskellige forudsætninger. Ribe Syd er sammensat af repræsentanter for 7 borger- / beboerforeninger i området. Ribe Nord består af 11 beboer-/ borgerforeninger. Denne struktur gør, at lokalrådene alene bliver forum for orientering og erfaringsudveksling, men ikke egentlige arbejdsopgaver. Der skabes ikke fælles projekter.Det ligger i de enkelte beboerforeninger.

Lokalrådet i Gjesing har ikke helt samme betydning som lokalråd har i landsbyerne. Er ikke på samme måde lokalsamfundets talerør og omdrejningspunkt.

Darum vælger en del af lokalrådet på årsmødet. Hvis der ikke bliver valgt nok på mødet får lokalrådet mandat til at finde de resterende medlemmer. Dette er indtil videre lykkedes i løbet af 14 dage. Medlemmerne af lokalrådet bliver valgt for 2 år ad gangen.

Det er også Gørdings erfaring, at man skal begrænse den periode, man beder folk om at forpligtige sig til. Det kan være en god ide at rette vedtægterne til, så de afspejler dette.

Nogle lokalråd har svært ved at overholde deres vedtægter i forhold til rekruttering af nye medlemmer.

Der kom i øvrigt ingen konkrete forslag til, hvordan rekrutteringsproblemet kan løses.

Vedtægterne skal være fleksible og gerne afspejle den verden de skal fungere i.

Det er Darums erfaring, at det kan være godt at engagere borgere via arbejdsgrupper, da det er nemmere for deltagerne at vælge at arbejde med det, de har interesse for. Ligeledes forpligter de sig kun for en begrænset periode. Darum har 8 – 9 arbejdsgrupper.

Det kan også være en god ide, at åbne for muligheden for ad hoc arbejdsgrupper i vedtægterne.

Det er vigtigt, at lokalrådene er gode til at synliggøre sig. Ikke alle mente, at de er gode nok til det.

Rammerne – Politik for nærdemokrati – er OK.

Lokalsamfundspolitik

Der blev overvejende givet udtryk for, at det er en god ide at ændre navnet på landdistriktspolitikken til lokalsamfundspolitik, da det bedre kan afspejle alle typer af lokalområder. Dog udtrykte en enkelt gruppe betænkelighed, da gruppen mener, at der er en risiko for, at noget går fra de mindste lokalsamfund.

Det blev tilføjet, at alle typer af lokalområder skal kunne se sig selv i indholdet i politikken. Der skal tages højde for individuelle interesser og specifikke ønsker og behov.

I forhold til udarbejdelse af en lokalsamfundspolitik er der bred enighed om, at lokalrådene skal inddrages meget tidligt i processen. Det blev bl.a. foreslået, at lokalrådene deltager i en brainstorming for at indlede arbejdet. Det blev tilføjet, at lokalrådene gerne vil deltage i hele processen. Andre gav udtryk for, at det er tilstrækkeligt, hvis de bliver hørt, når der er udarbejdet et forslag.

Der blev opfordret til, at der udarbejdes et kommissorium/forretningsorden for udarbejdelsen af lokalsamfundspolitikken.

Gjesing opfordrede til, at Økonomiudvalget/borgmesteren kommer ud til lokalrådene for at drøfte lokalsamfundspolitikken.

Nye temaer i politikken kan være:

  • Det gode liv.
  • Miljø

Penge

Der blev fra bl.a. Gørding efterlyst, at der afsættes penge til udarbejdelse af projektbeskrivelser.

I forlængelse heraf udtrykte Vejrup ønske om egentlige borgerbudgetter til lokalrådene og henviste i den forbindelse til bl.a. Haderslev Kommuner.

Det blev foreslået, at der løbende kan søges puljemidler i kommunen, da det vil gøre det mere fleksibelt og hurtigere at arbejde med for lokalrådene.

Andet

Det kan måske være en god ide at oprette et § 17 stk. 4 udvalg om lokalområder.

Meget står og falder med landdistriktskonsulentfunktionen.