Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Ordinært møde d. 16. marts 2022

af | 16. mar 2022 | Afholdte møder

Dagsorden/referat

Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag den 16. marts 2022, kl. 19:00 på Bramming Banegård.

Deltagere: Karina Rimmen (KR), Jeppe Nyhse Dahl (JND), Villy Petersen (VP), Hans Juhl Hansen (HJH), Mikkel Jørgensen (MJ), Frank Tøstesen (FT), Hanne Pontoppidan (HP), Hans A. Sørensen (HAS).

Afbud: Peter Nissen (PN), Anja Mølgaard (AM), Søren Guldbjerg Kjær (SGK)

Referent: Hans A. Sørensen

Der er følgende punkter til dagsordenen:

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 9. februar 2022

Referat blev godkendt uden kommentarer.

2. Orientering ved formanden.

Der er oprettet FB + Instagram, så lokalrådet kan kommunikere på disse platforme fremadrettet.

Ved Gartneriet pågår pt. logning af grundvandsstand, og går alt som det skal forventer vi
Lokalplanen kan godkendes i indeværende år med godkendelse …

Der har været afholdt et lukket møde i økonomiudvalget vedr. køb af jord i Bramming.

Forslag til kommuneplanlægning ifm. nyt boligområde ved Mæglergade er godkendt.

Flytning af pavillonerne ved Idræts Allé er udsat.

Kommunen arbejder på nye tiltag ved Høe Bæk.

Lokalrådet har modtaget invitation til deltagelse ved workshop for ny affaldsplan for
Esbjerg Kommune 2023-2028.

Politiet afholder foredrag for borgere ”lær og tænke som en tyv” og lokalrådet opfordres
til at motivere, hvilket vil blive lagt op på Facebook.

Formanden har deltaget ved bestyrelsesmøde i Bramming Banegård, samt holdt møde
med Ulla K. Meyer & Jørgen Boesen vedr. ansøgning om udnyttelse af 1. salen, hvor der
nu kan søges fonde.

Møde med de gamle lokalråd fra Bramming Kommune er afholdt, og fra Darums side var
man interesseret i fremtidige alternativer, men der arbejdes på løsninger i Esbjerg Kom-
mune.

Der har været afholdt valg til Esbjerg Kommunes Byfond, og valget faldt på Ole Fabricius

Sektorplanen for park, skov og friluftsliv har passeret deadline, og lokalrådet har afgivet
høringssvar og nu afventes endelig plan.

Der afholdes møde med Plan- & Bygningsudvalget d. 29. marts, og mødet forsøges
arrangeres ved Bramming Kultur & Fritidscenter, så udfordringerne kan visualiseres.

Lokalrådet har udarbejdet udkast ifm. Helhedsplanen, og det vil blive delt når materialet
er klar. Et af de store punkter er børneinstitutionerne i Bramming, hvor der er planlagt
udvidelse 2025, hvilket ikke tager højde for byens udvikling, og derfor vil byen uændret
være bagud med pladser når de nye forhold er etableret.

3. Planlægning af årsmøde 2022:

Der er indrykket indkaldelse til Årsmøde i Uge-Avisen uge 11, samt ved opslag på FB.

4. Status økonomi ved kassereren:

Det er nu lykkedes lokalrådet, at få oprettet en konto i Sydbank.

5. Nyt fra medlemmers bagland:

Der var ikke noget nyt under dette punkt.

6. Eventuelt

Ingen punkter her.

Næste Lokalråds- & Årsmøde afholdes onsdag d. 30. marts 2022, kl. 18:00-19:00 & 19:00-21:00.

Med venlig hilsen

Mikkel Anders Guldberg Rytter
Formand