Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Ordinært møde d. 18. maj 2022

af | 18. maj 2022 | Afholdte møder

Dagsorden/referat

Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag den 18. maj 2022, kl. 19:30-21:00 på Bramming Banegård.

Deltagere: Jeppe Nyhse Dahl (JND), Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Frank Tøstesen (FT), Hanne Pontoppidan (HP), Anja Mølgaard (AM), Daniel Holm Hansen, Hans Juhl Hansen (HJH), Flemming Dreyer (FD), Hans A. Sørensen (HAS).

Afbud: Søren Guldbjerg Kjær (SGK), Villy Petersen (VP)

Referent: Hans A. Sørensen

Der er følgende punkter til dagsordenen:

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 20. april 2022

Referat blev godkendt uden kommentarer.

2. Siden sidst ved Formanden:

Medlemmer fra lokalrådet har været til idémøde på Sydvestjysk Efterskole, hvor der
mangler plads. Der tænkes på genetablering af tidligere længer på eksisterende byg-
ning. Projektet er prissat til ca. 110 mio., og skal gå over 10 år. Der kan potentielt være
udfordringer med byggeriet, og Danmarks Naturfredningsforening. Under besøget var
trafiksikkerheden også oppe og vende, og de ser samme udfordringer som Lokalrådet.

Renovering af Banegårdens 1. sal er muligvis interessant, så der er sendt en ansøgning
til Esbjerg Kommune, da Ungdomsskolen har vist interesse. Der er søgt fonde hvor der
ligger ca. 350 mio. i den samlede pulje. DSB forventes at vurdere ansøgninger før ferien.

Lokalrådet afventer tilbagemelding om procesplan for helhedsplanen (boligbyggeri ved
BKFC).

Økonomiudvalget har d. 25. april godkendt af sektorplan park, skov og friluftsliv efter of-
fentlig høring. Etablering af aflastningscenter ved Varde vej, og Byrådet har d. 2. maj ’22
godkendt etablering af aflastningscenter ved Vardevej (T. Hansen & Jysk).

Plan- & byudviklingsudvalget har d. 5. maj 2022 sendt en strategisk cykelplan for Es-
bjerg Kommune.

3. Hjælp til opgaverne i Lokalrådet:

Der blev drøftet hvordan og hvor dokumenter fra Bramming Lokalråd kunne gemmes
for nuværende og fremtidige Lokalråd, og One note og Google docs.

Der er tidligere lavet tilløb til en Ansvarsmatrice for Bramming Lokalråd, og det er nu
genoptaget, og formanden har lavet et nyt udkast der blev gennemgået, hvor opgaver
blev fordelt.

Dagsordener & referater fra Esbjerg Kommune bliver screenet og videregivet til Lokal-
rådet løbende:

Anja: Kultur og fritid & Born og Skoleudvalg
Flemming: Høringsportalen & øvrige

4. Nyt fra medlemmernes bagland:

JND informerede omkring status på daginstitutionsområdet i Bramming og omegn, og
siden første kontakt er der udarbejdet en prognose, men der er ikke noget nyt for 0-2
årige ifølge Diana Mose Olsen, så der er ikke udsigt til udvidelser i Bramming før 2025.

FD informerede om, at der via HHI søges penge til at brande Bramming som forretnings-
by, tilflytter by. Aktivitetsudvalget afholder en sommerdag i Bramming, hvor butikkerne
i byen går sammen om et arrangement d. 20. august ’22. Der er også planer for Skolega-
de, men det bliver nok først i 2023.

Skolerne i Bramming kører med underskud, hvilket dog skjuler over at specialskolen gi-
ver den undervisning som elverene skal have, der naturligvis er positivt.

5. Eventuelt

Ingen punkter her.

Næste Lokalrådsmøde afholdes onsdag d. 22. juni 2022, kl. 19:30-21:00

Med venlig hilsen

Mikkel Anders Guldberg Rytter
Formand