Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Ordinært møde d. 21. september 2022

af | 21. sep 2022 | Afholdte møder

Dagsorden/referat

Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 21. september 2022, kl. 19:30-21:00 på Bramming Banegård.

Deltagere: Jeppe Nyhse Dahl (JND), Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Frank Tøstesen (FT), Villy Petersen (VP), Flemming Drejer (FD).

Afbud: Hans Juhl Hansen (HJH), Hanne Pontoppidan (HP), Søren Guldbjerg Kjær (SGK), Anja Mølgaard (AM), Daniel Holm Hansen, Hans A. Sørensen (HAS)

Referent: Mikkel A. G. Rytter

Der er følgende punkter til dagsordenen:

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 24. august 2022

Referatet var ikke renskrevet. Godkendelse udskudt til næstkommende møde.

2. Siden sidst v/formanden

Efter at Ann Caroline Hansen stoppede som Lokalrådskoordinator i Esbjerg Kommune, så har kommunen nu ansat Anne Marie Johnsen i denne rolle.

Esbjerg Kommune har indkaldt kommunens Lokalrådsformænd til Lokalrådskonference d. 15. december

Ulla Komann og Karin Schwartz havde d. 10. september arrangeret et borgermøde om erfaringer med forskellige skolestrukturer. Dette som inspiration for Esbjerg Kommune (Bramming).
Planlægningen af Esbjerg Kommunes fremtidige skolestruktur, og herunder påvirkning af Bramming, blev ikke drøftet på borgermødet.

Der er pt. høring om nedrivning af den bevaringsværdige bolig beliggende Funders Alle 21, 6740 Bramming. Lokalrådet havde ingen bemærkninger hertil.

En borger har henvendt sig med ønske om at Lokalrådet, i samarbejde med HHI, kan gå nærmere ind i udfordringerne med tilstrækkelig kapacitet af dagpleje og daginstitutionspladser i Bramming.
Lokalrådet samarbejder bl.a. med forældrebestyrelsen for Børneuniverset, Bramming om at synliggøre problemerne i relevante fora. Herudover bidrager Lokalrådet til løsningen af udfordringerne ved at stille løsningsforslag.

I forlængelse af Lokalrådets høringssvar vedr. Esbjerg Kommunes strategiske varmeplan, så har Lokalrådet være i dialog med bl.a. Bramming Fjernvarme.
Lokalrådet har overfor Esbjerg Kommune vist interesse for Esbjerg Kommunes scenarie 1, hvor en forsyningsledning etableres fra Esbjerg via Tjæreborg. Lokalrådet ønsker dog ikke at forhold sig til hvorvidt Bramming Fjernvarme, og dennes slutbrugere, skal tilslutte sig denne forsyningsledning.

3. Nyt fra medlemmernes bagland:

Fra daginstitutionerne blev der givet en overordnet status i forhold til kapacitetsproblemerne i Bramming.

4. Eventuelt

Ingen punkter her.

Næste Lokalrådsmøde afholdes onsdag d. 26. oktober 2022, kl. 19:30-21:00

Med venlig hilsen

Mikkel Anders Guldberg Rytter
Formand