Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Ordinært møde d. 24. august 2022

af | 24. aug 2022 | Afholdte møder

Dagsorden/referat

Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 24. august 2022, kl. 19:00-21:00 på Bramming Banegård.

Deltagere: Jeppe Nyhse Dahl (JND), Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Frank Tøstesen (FT), Anja Mølgaard (AM), Daniel Holm Hansen, Villy Petersen (VP), Hans A. Sørensen (HAS).

Afbud: Hans Juhl Hansen (HJH), Hanne Pontoppidan (HP), Søren Guldbjerg Kjær (SGK), Flemming Drejer (FD).

Referent: Hans A. Sørensen

Der er følgende punkter til dagsordenen:

 1. Besøg af lokalpolitikere
  1. Velkomst
  2. Aktuelle udfordringer i Bramming, herunder helhedsplanen, skoler, børnepasning
  3. Budgetønsker for 2023
  4. Politikernes forslag/bidrag til Lokalrådets arbejde
  5. Eventuelt
  6. Afslutning og tak for i aften

2. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 18. maj 2022

Referat blev godkendt uden kommentarer.

3. Evaluering af besøget fra lokalpolitikerne:

Lokalrådet havde inviteret lokalpolitikkerne til aftenens møde, og der var desværre
afbud fra flere, men der var et godt og konstruktivt møde med Henning Ravn og Ulla
Komann Meyer.

Det blev oplyst, at arbejdet med Helhedsplanen for Bramming er blevet samlet hos
Plan & Byudviklingsudvalget, hvor der skal udarbejdes samlet plan for de næste 10-
15 år frem. Man ønsker at lave en plan som inddrager såvel unge som gamle.

Det er besluttet, at skolerne i Tjæreborg og Bramming skal prioriteres i Esbjerg Kommunes arbejde med masterplaner for skoleområdet. Masterplanerne er at sammenligne med en udvidet tilstandsrapport. Lokalrådet efterlyste her at der ikke kun blev set på skolernes eksisterende fysiske rammer, men at der også bliver lagt en langtsigtet visionær plan for skoleområdet i Bramming.

Udstykninger af byggegrunde på Parkvej forventes tidligst igangsat primo 2023.

Skaterbanen er på baggrund af ovennævnte sat i bero, men pengene (kr. 2 mio.) er
afsat, så Lokalrådet vil behandle punktet i detaljer på næste møde.

Der var en opfordring til Lokalrådet til at følge op på projektet omkring Vandtårnet,
samt arbejde med en langsigtet Kulturstrategi for byen.

4. Gennemgang og drøftelse af punkter fremsendt af formanden:

Punkerne blev gennemgået og action punkter blev drøftet og aftalt.

5. Nyt fra medlemmernes bagland:

Fra daginstitutionerne oplyses, at man i Hunderup vil lave en løsning mht.
pasningsordninger. Multisalen bliver en del af dags tilbuddet. Lokalrådet betragter ikke dette som en langtidsholdbar løsning for borgere i Bramming

Ungerådet ønsker at anvende noget af området ved mountainbike banen til en disc-
golfbane. Budget ligger omkring kr. 100.000,- for 9 mål, og der arbejdes videre med
projektet. Lokalrådet tilkendegiver støtte til at bistå Ungerådet.

Ungerådet ønsker også en graffitivæg, og der har været dialog med Egnsmuseet om
etablering i området her.

6. Punkter til næste møde

Lokalrådet drøftede hvordan vi kunne blive bedre til at aktivere de mange potentielle
projekter, som bringes op og drøftes, blandt ildsjæle i byen. Så energien kan bevares.

7. Eventuelt

Ingen punkter her.

Næste Lokalrådsmøde afholdes onsdag d. 21. september 2022, kl. 19:30-21:00

Med venlig hilsen

Mikkel Anders Guldberg Rytter
Formand