Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Ordinært møde d. 24. maj 2023

af | 24. maj 2023 | Afholdte møder

Dagsorden/referat

 

 

Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 24. maj 2023, kl. 19:30-21:30 på Bramming Banegård.

 

Deltagere: Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Flemming Drejer (FD), Daniel Holm Hansen (DHH), Frank Tøstesen (FT), Villy Petersen (VP), Hanne Pontoppidan (HP), Hans Juhl Hansen (HJH), Torben Hagen (TH), Jeppe Nyhse Dahl (JND), Hans A. Sørensen (HAS).

 

Afbud: Hans Peder Kudsk (HPK), Anja Mølgaard (AM), Carsten Tønder (CT).

 

Der er følgende punkter til dagsordenen:

 

  1. Valg af referant:

 

Hans A. Sørensen

 

  1. Dialog med Lokalrådspolitikkere

 

Ingen aktuelle sager.

 

  1. Godkendelse af referat fra Lokalrådsmøde d. 19. april 2023

 

Referat blev godkendt uden kommentarer.

 

  1. Siden sidst:

 

  1. Formanden:

 

Der er afholdt møde med økonomiudvalget d. 9 maj i Darum Fritidscenter, hvor Lokal-

rådet havde fremsendt en ønskeliste forud for mødet. Der var også indkommet ønsker

fra øvrige lokalråd i området, men midlerne ved kommunen er igen i år er begrænsede.

En af de ting der blevet drøftet intensivt var pasningsordninger, og mangel på samme, i

Bramming, men der er fortsat ingen løsninger på kort sigt, og først i 2025 ligner det en

reel mulighed for udvidelse. Indtil da bliver der tale om ”lappeløsninger” med flere børn

i eksisterende, eller midlertidige tilbud uden for Bramming.

 

Et andet tema til kommunen var igangsættelse af boliger i området ved Bramming Kul-

tur og Fritidscenter (ved Planteskolen), hvor en del af provenuet kan/skal bruges til Kul-

turelle formål i Bramming. Også cykelstien ved Ilsted Å blev drøftet, men indhentede til-

bud har vist sig at være alt for dyre, og der laves derfor midlertidige etableringer i form

pullerter (anslået pris kr. 75.000,-), men Lokalrådet vil forhøre sig til priser for andre og

bedre løsninger.

 

Markedsføring af Bramming var også et punkt igen, hvor Bramming fortsat efterlyser

mere synlighed når man søger på byen, da der generelt henvises til Esbjerg og Ribe ved

søgninger på diverse platforme.

 

Udvalgte Gavle, transformerstationer, samt andre flader i byen vil blive undersøgt ift. eg-

nethed for Streetart.

 

Der har været afholdt møde i By-forum, hvor området ved Kikkenborg er blevet drøftet,

samt hvilke anvendelser der kan tænkes ind på området. I samme omgang blev området

ved Egnsmuseet vendt, men igen mangler finansieringen og det er derfor sat i bero. Lo-

kalrådet slog et slag for vigtigheden af byens selvforståelse ved at have et egnsmuseum,

og området som et aktiv for byen.

 

Lokalrådslogo skal genetableres, og der bliver rettet en konkret henvendelse til mulig

person(er) som kan hjælpe med opgaven. Branding af Lokalrådet blev drøftet, samt ide-

er til hvordan vi kan blive mere synlige.

 

  1. Igangværende høringer & høringssvar

 

Der skal indgives ønsker til  budgetforhandlingerne i Esbjerg Kommune med deadline ?

 

  1. Nyt fra medlemmernes bagland:

 

Ikke de store sager, men ungerådet arbejder på oprettelse af graffitivægge og en discgolf

bane, hvor sidstnævnte er anslået til ca. kr. 100.000,- for 8 baner.

 

  1. Økonomi:

 

Vi har modtaget det årlige tilskud fra Esbjerg Kommune på kr. 17.000,- og økonomien ser derfor meget fornuftig ud p.t.

 

  1. Eventuelt:

 

Intet under dette punkt.

 

 

Næste Lokalrådsmøde afholdes onsdag d. 21. juni 2023, kl. 19:30-21:30

                                                                                                                                                   

Med venlig hilsen

 

Mikkel Anders Guldberg Rytter

Formand