Ordinært møde d. 26. oktober 2022

af | 26. okt 2022 | Afholdte møder

Dagsorden/referat

Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 26. oktober 2022, kl. 19:30-21:00 på Bramming Banegård.

Deltagere: Jeppe Nyhse Dahl (JND), Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Frank Tøstesen (FT), Hanne Pontoppidan (HP), Anja Mølgaard (AM)

Afbud: Hans Juhl Hansen (HJH), Søren Guldbjerg Kjær (SGK), Daniel Holm Hansen, Hans A. Sørensen (HAS), Villy Petersen (VP), Flemming Drejer (FD).

Referent: Mikkel A. G. Rytter

Der er følgende punkter til dagsordenen:

  • Godkendelse af referat fra mødet d. 24. august 2022​: Referatet blev godkendt
  • Godkendelse af referat fra sidste møde​: Referatet blev godkendt
  • Siden sidst v/formanden​
    • Status vedr. etablering af etablering af vandresti på den forhenværende Grindstedbane. Flere medlemmer af Lokalrådet har deltaget i workshops, afholdt af Esbjerg Kommune, hvor formålet var at drøfte anvendelsesmulighederne og realiseringen af projektet. Esbjerg Kommune ønsker at Lokalrådet bidrager aktivt i projektet og at medlemmer fra Lokalrådet vil deltage. På et kommende møde skal det derfor drøftes hvem som kan være interesseret i at deltage.
    • Drøftelse af muligheder for etablering af en sikker krydsning af Ilsted Å på Kirkebrovej – i forlængelse af Lokalrådets budgetønske. Henning Ravn (formand for Plan- og byudviklingsudvalget) har igangsat undersøgelser. Lokalrådet ønsker dog en også en langsigtet plan for de trafikale forhold fra Sydvestjyllands Efterskole i retning mod Stejlgårdsparken og ind af Gabelsvej.
  • Opdatering af vedtægter – herunder bl.a. udpegning af bestyrelse​: Da flere af medlemmer af Lokalrådet var forhindret i deltagelse, så blev punktet blev udskudt til drøftelse på det et efterfølgende Lokalrådsmøde
  • Oplistning Lokalrådets aktiviteter og interesseområder​: Da flere af medlemmer af Lokalrådet var forhindret i deltagelse, så blev punktet blev udskudt til drøftelse på det et efterfølgende Lokalrådsmøde
  • Nyt fra medlemmernes bagland: JND gav en kort status fra Dagtilbud i forhold til udfordringerne med kapacitet i Dagtilbud

Næste Lokalrådsmøde afholdes onsdag d. 16. november 2022, kl. 19:30-21:00

Med venlig hilsen

Mikkel Anders Guldberg Rytter
Formand